SPECIFIEKE KENNISGEVING MET BETREKKING TOT OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE PROGRAMMATUUR

Het auteursrecht op alle programmatuur die vanaf deze server kan worden gedownload ("Software") berust bij RetSoft B.V. en/of haar toeleveranciers. De Software mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van een eventueel tezamen met de Software verstrekte of bij de Software ingesloten gebruiksrechtovereenkomst ("Gebruiksrechtovereenkomst"). Een eindgebruiker kan Software waarbij een Gebruiksrechtovereenkomst wordt geleverd of is ingesloten slechts installeren na te hebben ingestemd met de bepalingen van de Gebruiksrechtovereenkomst.

De Software mag uitsluitend worden gedownload voor gebruik door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de Gebruiksrechtovereenkomst. Verveelvoudiging of herdistributie van de Software anders dan in overeenstemming met het bepaalde in de Gebruiksrechtovereenkomst is bij de wet uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd.

ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, GELDT DAT HET KOPIËREN OF VERVEELVOUDIGEN VAN DE SOFTWARE OP ENIGE ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE VERVEELVOUDIGING OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN IS.

INDIEN ENIGE GARANTIE WORDT VERSTREKT MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, IS DEZE BEPERKT TOT HET BEPAALDE IN DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. BEHOUDENS DE IN DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST VERLEENDE GARANTIES, WIJST RetSoft B.V. HIERDOOR ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE, DAARONDER BEGREPEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EIGENDOM, OF GARANTIES DAT DE SOFTWARE NIET INBREUKMAKEND IS, VAN DE HAND.

SPECIFIEKE KENNISGEVING MET BETREKKING TOT OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE DOCUMENTEN

Het is u toegestaan de op deze server ("Server") beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen te gebruiken, mits (1) bovenstaande auteursrechtaanduiding op alle kopieën wordt overgenomen, en zowel de auteursrechtaanduiding als deze kennisgeving met betrekking tot toestemming worden overgenomen, (2) de op deze Server beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen uitsluitend voor informatieve en persoonlijke of niet- commerciële doeleinden worden gebruikt en niet worden gekopieerd of gepost op een andere netwerkcomputer of met andere media worden verzonden, (3) de op deze Server beschikbare documenten en bijbehorende grafische voorstellingen op geen enkele wijze worden bewerkt. Het gebruik voor andere doeleinden is bij de wet uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot zware civiel- en strafrechtelijke sancties. Overtreders zullen zoveel mogelijk worden vervolgd. De bovenstaande documenten bevatten niet het ontwerp of indeling van de RetSoft.nl-website of andere websites die in het bezit zijn van RetSoft B.V. of die door RetSoft B.V. worden geëxploiteerd, beheerd of waarop RetSoft B.V. het gebruiksrecht heeft. De onderdelen van RetSoft-websites zijn beschermd door het internationale auteursrecht, de handelsmerkenwet, wet op de oneerlijke concurrentie en door andere wetten en mogen niet volledig of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of nagemaakt. Er mag geen logo, afbeelding of geluid van een RetSoft-website worden verveelvoudigd of opnieuw worden doorgegeven, tenzij RetSoft B.V. hiervoor uitdrukkelijk haar toestemming heeft gegeven.

RetSoft B.V. EN/OF DE RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS DOEN GEEN TOEZEGGINGEN MET BETREKKING TOT DE GESCHIKTHEID VOOR ENIG DOEL VAN DE INFORMATIE IN DE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN DIE OP DEZE SERVER WORDEN GEPUBLICEERD. AL DEZE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN WORDEN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE VERSTREKT. RetSoft B.V. EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS WIJZEN HIERDOOR ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DIE INFORMATIE, DAARONDER BEGREPEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EIGENDOM, OF GARANTIES DAT DE INFORMATIE NIET INBREUKMAKEND IS, VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL ZIJN RetSoft B.V. EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN OP DEZE SERVER BESCHIKBARE INFORMATIE.

HET IS MOGELIJK DAT DE OP DEZE SERVER GEPUBLICEERDE DOCUMENTEN EN BIJBEHORENDE GRAFISCHE VOORSTELLINGEN TECHNISCHE ONVOLKOMENHEDEN OF DRUKFOUTEN BEVATTEN. VAN TIJD TOT TIJD WORDEN IN DE DAARIN VERVATTE INFORMATIE WIJZIGINGEN AANGEBRACHT. RetSoft B.V. EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN IN DE OP DE SERVER BESCHREVEN PRODUCTEN EN/OF PROGRAMMA'S AANBRENGEN.

KENNISGEVING MET BETREKKING TOT OP DEZE WEBSITE BESCHIKBARE SOFTWARE, DOCUMENTEN EN DIENSTEN. IN GEEN GEVAL ZIJN RetSoft B.V. EN/OF HAAR RESPECTIEVE TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN VERHINDERING TOT GEBRUIK, VERLIES VAN GEGEVENS OF GEDERFDE WINST, HETZIJ CONTRACTUEEL, HETZIJ UIT HOOFDE VAN NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD, ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN OP DEZE SERVER BESCHIKBARE SOFTWARE, DOCUMENTEN OF INFORMATIE, OF DE VERLENING OF HET VERZUIM TOT VERLENING VAN DIENSTEN VANAF DEZE SERVER.

KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN.

DEZE WEBSITE KAN KOPPELINGEN BEVATTEN NAAR WEBSITES DIE DOOR ANDERE PARTIJEN DAN RetSoft B.V. WORDEN GEËXPLOITEERD. DERGELIJKE KOPPELINGEN WORDEN UITSLUITEND VOOR UW GEMAK VERSTREKT. RetSoft B.V. HEEFT GEEN ZEGGENSCHAP OVER DERGELIJKE WEBSITES, EN IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE INHOUD ERVAN NOCH VOOR DE KOPPELINGEN. RetSoft B.V. IS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET DOORGEVEN VIA WEBCAST OF ANDERE VORM VANAF EEN DERGELIJKE GEKOPPELDE WEBSITE. HET FEIT DAT RetSoft B.V. KOPPELINGEN NAAR DERGELIJKE WEBSITES OPNEEMT, IMPLICEERT OP GEEN ENKELE WIJZE DE GOEDKEURING VAN RetSoft B.V. VAN HET MATERIAAL OP DIE WEBSITES, NOCH ENIGE ASSOCIATIE MET DE EXPLOITANTEN ERVAN.

AUTEURSRECHT. Copyright © 1999 - 2015 RetSoft B.V. Verlengde Hereweg 19, 9721 AB Groningen, Nederland. Alle rechten voorbehouden.

HANDELSMERKEN.

RetSoft Archief, waarnaar in dit document wordt verwezen, zijn handelsmerken van RetSoft B.V.. Andere in dit document genoemde product- of bedrijfsnamen kunnen handelsmerken van hun respectieve eigenaren zijn. De in dit document voorkomende namen van bedrijven, producten, personen, karakters en/of data zijn verzonnen en niet bedoeld om te verwijzen naar bestaande personen, bedrijven, producten of gebeurtenissen, tenzij anders is aangegeven.

Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.